Privacyverklaring SWK

Verwerking persoonsgegevens door SWK

SWK verwerkt persoonsgegevens om de SWK Garantie- en waarborgregeling te kunnen uitvoeren. Te denken valt hierbij aan persoonsgegevens die nodig zijn voor afgifte van waarborgcertificaten, afwikkeling van beroepen op de waarborg en registratie van opleveringen, klachten en bemiddelingen. Na toestemming van de betrokken persoon verwerkt SWK gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

De persoonsgegevens, die door SWK worden verwerkt, kan SWK uitwisselen met derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van SWK of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarbij zorgt SWK voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens in lijn met de wettelijke eisen. SWK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de SWK Garantie- en waarborgregeling of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Een betrokken persoon kan een verzoek tot inzage in zijn of haar door SWK verwerkte persoonsgegevens indienen. Als deze gegevens onjuist of niet relevant zijn volgens de betrokkene, kan een verzoek gedaan worden tot correctie of verwijdering van de betreffende gegevens. Het verzoek kan worden gericht aan het volgende correspondentieadres:

SWK
t.a.v. Medewerker Gegevensbescherming
per e-mail: mail@swk.nl
per post: Postbus 29160, 3001 GD Rotterdam