Opleveringsklachten

Opleveringsklachten

Klachten bij oplevering of drie maanden daarna vallen niet onder de SWK garantie. Deze klachten dienen als opleveringsklachten aan de ondernemer gemeld te worden.

Opleveringsklachten zijn tekortkomingen die bij de oplevering van de woning op het ‘proces verbaal van oplevering’ gemeld zijn en tekortkomingen die de koper binnen drie maanden daaropvolgend schriftelijk heeft gemeld bij de ondernemer.

Voor het melden van tekortkomingen kan gebruik gemaakt worden van het modelformulier Verzoek tot herstel aan de ondernemer . Melding van gebreken kan soms ook via de website van de ondernemer. De ondernemer is gehouden om deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen, behoudens weersomstandigheden en overmacht.

Zijn beschadigingen (mechanische tekortkomingen) niet op het ‘proces verbaal van oplevering’ vermeld, dan kunnen problemen ontstaan met betrekking tot het herstel ervan, omdat zichtbare gebreken die niet zijn genoteerd op het ‘proces verbaal van oplevering’ geacht worden door de koper te zijn aanvaard of naderhand te zijn veroorzaakt.

Indien na een redelijke periode de opleveringsgebreken nog niet zijn afgehandeld, kan SWK verzocht worden te bemiddelen. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier bemiddeling. SWK zal dan beoordelen of een bemiddelingsprocedure een oplossing kan bieden voor de afhandeling van de opleveringsklachten.
De opleveringsklachten vallen niet onder de SWK garantie en worden daarom niet beoordeeld op basis van de Garantie- en waarborgregeling maar op basis van de door de koper met de ondernemer afgesloten koop- en/of aannemingsovereenkomst met bijbehorende contractstukken.

Opschortingrecht

De koper heeft bij de oplevering van de woning het recht 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris en in depot te houden totdat de onder het opschortingrecht vallende gebreken zijn hersteld. Deze blokkade van het depot kan alleen betrekking hebben op klachten gemeld in de periode van drie maanden na oplevering. Na het oplossen van de opleveringsgebreken dient de koper de notaris te verwittigen dat het depot kan vervallen.