Leveringsgeschillen

Leveringsgeschillen

Leveringsgeschillen zijn contractuele geschillen die niets van doen hebben met de SWK garantie.

Er is sprake van een leveringsgeschil indien de koper iets niet of anders geleverd heeft gekregen dan op basis van de koop- en/of aannemingsovereenkomst of de overeenkomst meer- en minderwerk is overeengekomen. Belangrijk is dat vooral de direct zichtbare klachten vermeld staan op het ‘proces verbaal van oplevering’ en de resterende leveringsgeschillen redelijk kort na oplevering schriftelijk zijn gemeld bij de ondernemer. De voor de koper geldende contractstukken zijn o.m. de verkoopbrochure, verkooptekeningen en de koop- en/of aannemingsovereenkomst. Bestek en/of werktekeningen maken geen deel uit van de contractstukken.

Hoewel dit soort klachten niet onder de SWK garantie valt, kan SWK hierbij mogelijk wel bemiddelen. Bemiddeling kunt u aanvragen via het aanvraagformulier bemiddeling.

Indien bemiddeling niet tot een oplossing leidt en de koper van mening blijft dat het geleverde niet overeenkomt met wat verwacht mocht worden op basis van de contractstukken, kan de koper deze geschillen door middel van een arbitrageverzoek voorleggen aan De Geschillencommissie.