Beroep op de waarborg

Indien er een zitting is geweest en de arbiters van De Geschillencommissie uitspraak hebben gedaan, wordt deze uitspraak weergegeven in een vonnis. In het vonnis staat aangegeven welke klachten moeten worden hersteld, binnen welke termijn gevolg moet worden gegeven aan het vonnis en of het om contractkwesties dan wel garantiekwesties gaat.

Mocht de ondernemer het vonnis niet nakomen, zonder de uitspraak ter toetsing aan de rechter te hebben voorgelegd, kan de koper een beroep doen op de waarborg bij SWK. Dit schriftelijk beroep op de waarborg dient uiterlijk één jaar na het verstrijken van de in het vonnis genoemde uitvoeringstermijn bij SWK te zijn ingediend. Na ontvangst van het beroep op de waarborg zal door SWK met betrekking tot de garantieklachten worden overgegaan tot handhaving van het vonnis bij de betrokken ondernemer.

In dat geval zal SWK nagaan in hoeverre de ondernemer nalatig is geweest en bij een gegronde klacht zal SWK namens de verzekeraar HDI Global SE, the Netherlands zorgdragen voor uitvoering van het vonnis voor zover het garantiekwesties betreffen. Voor contractuele kwesties is het niet mogelijk om een beroep op de waarborg aan te vragen.

Ten tijde van het uitvoeren van het beroep op de waarborg is SWK het aanspreekpunt voor de koper en zal in overleg met betrokken partijen verdere uitvoering worden gegeven aan het herstel van de garantieklachten zoals omschreven in het vonnis.