Arbitrage / Geschillencommissie

Meestal worden geschillen tussen de koper en de ondernemer over de SWK garantie of de koop- en/of aannemingsovereenkomst in onderling overleg opgelost. Als dit niet lukt, kan SWK met instemming van beide partijen bemiddelen om uitkomst te bieden.

Slaagt ook de bemiddelingspoging van SWK niet, dan kan het geschil worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

Aan het aanhangig maken van de procedure zijn kosten verbonden.

Tijdens een lopende arbitrageprocedure is het mogelijk dat partijen tot overeenstemming komen en een schikking bereiken of de procedure intrekken.

Komt het tot een vonnis dan wordt in het vonnis duidelijk aangegeven wat het oordeel van de arbiters van De Geschillencommissie is en welk deel een schending van de SWK garantie betreft.

Partijen zijn bij een procedure bij De Geschillencommissie niet verplicht gebruik te maken van een advocaat of een andere rechtshulpverlener. Voor het starten van een procedure dient er via de website van De Geschillencommissie een digitaal vragenformulier ingevuld te worden en betaling van klachtengeld plaats te vinden. Vervolgens wordt de ondernemer om een reactie gevraagd op het ingediende geschil. De ondernemer kan ook een tegeneis instellen.

De Geschillencommissie kan besluiten een onafhankelijke deskundige een rapport op te laten maken. Daarna worden beide partijen uitgenodigd voor een zitting om een mondelinge toelichting te geven. Binnen vier tot zes weken na de zitting volgt er een uitspraak. Een uitspraak van De Geschillencommissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. Wel bestaat er binnen de procedure onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid tot hoger beroep. Wanneer de uitspraak niet wordt nagekomen kan bij SWK schriftelijk een beroep worden gedaan op de waarborg conform de SWK Garantie- en waarborgregeling.