Informatiepakket Instrument VKB 

In de afgelopen jaren is door SWK op basis van de ervaring en kennis met betrekking tot AS-Built kwaliteit van woningen en het waarborgen van deze kwaliteit voor de consument invulling gegeven aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de ontwikkeling van het Instrument VKB.

In mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer waarbij een invoeringsdatum is vastgelegd van 01-01-2021. Het Instrument van SWK is op basis van de definitieve wetgeving en ervaring opgedaan met pilots verder aangepast en verbeterd en daarmee gereed voor de invoering van de wet. Eind 2019 is de definitieve versie van het Instrument VKB door een beoordelingscommissie voor de proefprojecten akkoord bevonden. Daarmee is een eerste stap gezet voor verdere acceptatie van het Instrument VKB en mag het Instrument worden ingezet bij proefprojecten die zijn geïnitieerd door BZK in samenwerking met de Nederlandse gemeenten.

Het Instrument VKB is een kwaliteitsborgingssysteem waarbij de ondernemer die een project realiseert een belangrijke rol krijgt bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. De kwaliteitsborger ziet er op toe dat de ondernemer de kwaliteit ook naar behoren borgt, zodat bij gereed melding van het project een verklaring kan worden afgegeven.

Om de werkwijze zo goed mogelijk te implementeren bij bedrijven en eventuele proefprojecten zo goed mogelijk te laten verlopen is door SWK een informatiepakket samengesteld met de volgende documenten:

* Het Instrument VKB Het Instrument VKB
* Een toelichting op de werking van het Instrument VKB
* Een Richtlijn VKB voor de interne kwaliteitsborging van de deelnemer.
* Een format projectplan voor het vastleggen van afspraken met gemeenten
* Een format Borgingsplan VKB voor de melding bouwactiviteit
* Een format voor de inhoud van een gebouwdossier
* Een documentenlijst benodigd voor de kwaliteitsborger
* De spelregels voor de proefprojecten
* Een informatieblad voor het aanmelden van een proefproject met het Instrument VKB
Wilt u meer weten over het Instrument VKB of de toepassing daarvan, dan kunt u ons bereiken via de mail vkb@swk.nl

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

De Wet kwaliteitsborging is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dit is echter niet zonder aanpassingen gebeurd. In de wet is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de eerdere conceptwet.Gewijzigde wettekst

Klik hier Gewijzigde wettekst voor meer informatie over WKB

Download VKB informatiepakket

Infopakket Instrument VKB

Partners

SWK is instrumentaanbieder en verantwoordelijk voor het beheer. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de kwaliteitsborging werkt SWK samen met Oculus, Nieman Kwaliteitsborging, PlanGarant en ZINKB

Publicaties

Artikelen SWK
Ervaringen ERA Contour met pilot Den Haag