SWK Garantie- en waarborgregeling

Welke zekerheden krijgt u als koper van een woning met een SWK-Garantie?

In de eerste plaats verplicht de ondernemer zich in de overeenkomst om de woning (c.q. het appartementengebouw) te bouwen naar de eis van goed en deugdelijk werk en met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. Eén en ander conform de betreffende technische omschrijving en tekening(en) en, voor zover aanwezig, staten van wijziging. Deze prestatie van de ondernemer wordt gewaarborgd door de verzekeraar. Dit houdt in dat de op het SWK waarborgcertificaat genoemde verzekeringsmaatschappij de meerkosten voor de afbouw van de woning (c.q. het appartementengebouw) aan een afbouwende ondernemer betaalt wanneer de oorspronkelijke ondernemer tijdens de bouw van de woning (c.q. het appartementengebouw) insolvent raakt (failliet gaat). Deze waarborg wordt de insolventiewaarborg genoemd.

In de tweede plaats verstrekt de ondernemer (via de inhoud van de SWK Garantie- en waarborgregeling) een SWK garantie. Dit betreft een bouwkundige kwaliteitsgarantie van de ondernemer aan de koper. Deze garantie is een ‘extra’ bovenop de verplichtingen die de ondernemer reeds heeft op grond van de met de koper gesloten overeenkomst. De prestatie van de ondernemer uit hoofde van deze SWK garantie is voorzien van een waarborg van de verzekeringsmaatschappij. Deze waarborg noemt men de gebrekenwaarborg.

Alleen de tekst van de officiële SWK Garantie- en waarborgregeling is bindend. Binnen de garantie gelden diverse voorwaarden, termijnen en dekking op onderdelen. Raadpleeg daarom altijd de volledige tekst van de SWK Garantie- en waarborgregeling en bijbehorende modules.

Garantiesupplement

Bij de SWK Garantie- en waarborgregeling hoort een Garantiesupplement. In het Garantiesupplement zijn garantietermijnen, garantie-uitsluitingen (Module I) en eventuele aanvullende garantievoorwaarden (Module II) opgenomen. Op het verstrekte waarborgcertificaat aan de koper staat te lezen welke modules van toepassing zijn.

Insolventiewaarborg

U kunt als koper onmiddellijk een beroep doen op de insolventiewaarborg wanneer de partij die op uw waarborgcertificaat vermeld staat failliet is. SWK zal dan in samenwerking met de verzekeraar bezien hoe de verdere afhandeling zal plaatsvinden.

De verzekeringsmaatschappij heeft hierbij de keuze tussen de afbouw van de woning (c.q. het appartementengebouw) dan wel terugbetaling van de reeds door de koper betaalde termijnen, vermeerderd met rente. De dekking is in de SWK Garantie- en waarborgregeling uitgebreid tot maximaal 100% van de aanneemsom. De verkrijger loopt derhalve met een SWK waarborgcertificaat vrijwel geen financiële risico’s.

Gebrekenwaarborg

Een koper kan hierop in de volgende gevallen een beroep doen:

  • Indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een vonnis van de arbiter van de Geschillencommissie na te komen, waarin hij is veroordeeld om een SWK garantiegebrek te herstellen, waarbij de uitvoering van de waarborg is beperkt tot dat SWK garantiegebrek.
  • Bij insolventie (faillissement) van de ondernemer na het ingaan van de SWK garantietermijn (dit is vanaf drie maanden na oplevering van de woning en/of de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementengebouw).

De dekking is conform de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 begrensd tot in totaal € 110.000,- inclusief BTW (prijspeil 2010) voor de gehele garantieperiode als het een eengezinswoning betreft. In geval van een privégedeelte van een appartementengebouw bedraagt de maximale dekking € 17.000,- inclusief BTW eveneens voor de gehele garantieperiode. Voor de gemeenschappelijke gedeelten van een appartementencomplex geldt een dekking van maximaal € 93.000,- inclusief BTW maal het aantal privégedeelten in het gebouw (waarvoor een SWK waarborgcertificaat is afgegeven), eveneens voor de gehele garantieperiode.
Ieder jaar worden de hierboven genoemde bedragen geïndexeerd.