SWK Garantie normen en termijnen

Garantienormen

De ondernemer geeft de garantie dat het huis zal voldoen aan de volgende garantienormen:

  • de Bouwbesluiteisen voor nieuwbouwwoningen, zoals van toepassing op de verkregen bouwvergunning en de overeengekomen indeling;
  • de eisen vermeld in de Modules behorende bij de garantieregeling;
  • toepassing van constructies, materialen, onderdelen en installaties moeten, onder normale omstandigheden, deugdelijk en bruikbaar zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.

Bovenstaande geldt alleen voor zover onderdelen of omstandigheden niet uitgesloten zijn van de garantie en er in de garantieregeling ter zake geen beperkingen zijn opgenomen.

SWK Garantietermijnen

In het algemeen bedraagt de garantietermijn zes jaar. Deze gaat drie maanden na oplevering van de woning in. Voor ernstige gebreken aan de fundering, hoofddraagconstructie en het casco, waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt, geldt een garantietermijn van tien jaar.

Voor een aantal onderdelen van de woning geldt een kortere garantietermijn. Bovendien is een aantal zaken van de SWK Garantie uitgesloten. Meer informatie vindt u in de tabel op de pagina Klachtenoverzicht en Garantietermijnen.

Voor een volledig overzicht van garantietermijnen wordt verwezen naar de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling met bijbehorende bijlage. Deze wordt door de ondernemer aan de koper verstrekt en kan worden gedownload via de downloadpagina.