Opschortingrecht / 5% regeling

Bij de oplevering van uw woning heeft u het recht om 5% van de aanneemsom in depot bij de notaris te storten in plaats van aan de ondernemer te betalen. Dit is geen regeling vanuit de garantieregeling maar een wettelijke regeling omschreven in het Burgerlijk Wetboek.

In plaats van dat een bedrag in depot wordt vastgezet bij de notaris kan de ondernemer een vervangende bankgarantie stellen. Deze bankgarantie dient tijdig bij de notaris te worden ondergebracht. In het geval van een vervangende bankgarantie moet u de volledige aanneemsom aan de ondernemer betalen en mag u zelf dus geen 5% meer storten bij de notaris.

Het depot of bankgarantie is bedoeld als zekerheid voor het herstel door de ondernemer van bij oplevering geconstateerde gebreken en gebreken welke schriftelijk door de koper in de eerste drie maanden na oplevering bij de ondernemer zijn gemeld. Een zelfde regeling geldt ook voor de algemene ruimten.

Aan het einde van de genoemde drie maanden valt het depot bij de ondernemer vrij aan de ondernemer, tenzij u schriftelijk aan de notaris doorgeeft dat u de betaling wilt opschorten. Het vasthouden van het depot of de vervangende bankgarantie mag alleen voor die klachten die op het proces-verbaal van oplevering genoteerd staan of binnen de eerste drie maanden na oplevering schriftelijk gemeld zijn bij de ondernemer.

Houd het depot niet onnodig vast. De ondernemer kan een schadevergoeding claimen ter hoogte van de wettelijke rente over het bedrag dat na de drie maanden onterecht wordt vast gehouden. Wel kunt u een bedrag vasthouden naar rato van de nog openstaande klachten. Wanneer alle klachten van de eerste drie maanden verholpen zijn dient u de notaris opdracht te geven het depot vrij te laten vallen.

Voor klachten welke u na deze drie maanden bij de ondernemer heeft gemeld, mag het depot niet worden geblokkeerd. Op deze klachten is de SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing. Indien de ondernemer deze klachten naar uw mening niet naar behoren herstelt kunt u zich voor bemiddeling wenden tot SWK.