Oplevering van de woning

De oplevering is een belangrijk punt tijdens het bouwproces en een moment waaruit voor koper en ondernemer rechten en verplichtingen voortvloeien. De feitelijke oplevering van de woning kan in drie stappen plaatsvinden. Allereerst vindt er een aankondiging van de oplevering plaats. De datum van oplevering moet door de ondernemer tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk kenbaar worden gemaakt, zodat een koper voldoende tijd heeft om eventueel een deskundige in te schakelen.

Vooroplevering

De ondernemer kan gebruik maken van een zogenaamde vooroplevering. Deze vooroplevering heeft geen enkele juridische status, maar is bedoeld om zoveel mogelijk gebreken al voor de officiële oplevering te verhelpen en de koper alvast inzicht te geven in de kwaliteit van de woning.

Opname van de woning

Vervolgens wordt er op de opleverdatum een opname van de woning gemaakt. De woning wordt dan gecontroleerd op gebreken en tekortkomingen, welke worden vastgelegd in het proces-verbaal van oplevering. Ook punten waarover koper en ondernemer van mening verschillen worden op het proces-verbaal van oplevering genoteerd. Het is vooral van belang om beschadigingen te noteren. Na oplevering valt immers niet meer vast te stellen wie de schade heeft veroorzaakt en wie dus verantwoordelijk is voor herstel. Bovendien is het moment van oplevering doorslaggevend om vast te stellen of het werk al dan niet deugdelijk is en aan de overeenkomst voldoet.
De oplevering van een woning kan alleen geweigerd worden als deze niet geschikt is voor bewoning (bijvoorbeeld wanneer het toilet ontbreekt). Is de woning wel geschikt voor bewoning dan dienen alle tekortkomingen en gebreken op het proces-verbaal van oplevering van de ondernemer vermeld te worden.

Officiële oplevering/sleuteloverdracht

Als de woning behalve eventuele opleveringsgebreken in orde is, vindt ondertekening van het proces-verbaal van oplevering plaats en worden de sleutels aan de koper overhandigd. Op dat moment vindt de officiële juridische overdracht plaats. De oplevering houdt dus in dat de koper de vrije beschikking krijgt over de woning. Vanaf dit moment dient de koper er niet alleen voor te zorgen dat de nieuwe woning verzekerd is, maar is dan ook verantwoordelijk voor regulier onderhoud van de woning en voor de schade ontstaan na dit moment.

Gebreken

In de drie maanden na de officiële oplevering heeft de koper de mogelijkheid om gebreken die geconstateerd worden door in het gebruik nemen van de woning aan de ondernemer te melden (bijvoorbeeld elektrastoringen of het niet functioneren van de warmwatervoorziening). Gebreken gemeld in de 3 maanden na oplevering kunnen invloed hebben op het opschortingrecht.

Appartementen

Bij appartementencomplexen vindt naast de oplevering van de privégedeelten ook nog een aparte oplevering van de gemeenschappelijke gedeelten plaats, de zogenaamde algemene oplevering aan de vereniging van Eigenaars (VvE).

Ook bij de algemene oplevering wordt een rapport opgemaakt van eventuele tekortkomingen aan de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, welk rapport vervolgens door beide partijen wordt ondertekend. Voor de bewoners zal dit een vertegenwoordiging van de VvE zijn. Bij deze oplevering is echter geen sprake van een sleuteloverdracht, omdat dit al bij de oplevering van de privégedeelten heeft plaatsgevonden.