Modelovereenkomst

Algemeen

Ondernemers, die bij SWK zijn aangesloten, zijn verplicht om een modelovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. De modelovereenkomst vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen de verkrijger en de ondernemer. Tevens wordt hierin de SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing verklaard. Op basis van dit contract wordt een SWK waarborgcertificaat aan de koper van de woning en aan de Vereniging van Eigenaars verstrekt.

Het overleg over de inhoud van modelovereenkomsten voor nieuwbouwkoopwoningen is ondergebracht bij de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg van de Sociaal-Economische Raad waarin producenten- en consumentenorganisaties zijn vertegenwoordigd. In de modelcontracten zijn de rechten en plichten van de verkrijger en de ondernemer evenwichtig vastgelegd.

Afwijkingen hiervan zijn, zonder voorafgaande toestemming door SWK, niet toegestaan. Het modelcontract geeft de koper juridische zekerheid. Daarnaast worden er, mede afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van een project, aanvullingen op het modelcontract gehanteerd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om standaardaanvullingen op het contract, zoals gemeentelijke voorwaarden. Ook kan het gaan om het opnemen van zogenaamde opschortende voorwaarden, bijvoorbeeld met het oog op de afgifte van een bouwvergunning of de verkoop van een bepaald percentage woningen in het bouwplan. Voor vragen hierover kan de koper contact opnemen met de ondernemer, waarmee de overeenkomst is gesloten, of SWK.

Inhoud model koop-/aannemingsovereenkomst

In de modelcontracten komen tal van onderwerpen aan bod. Zo zijn in de model koop-/aannemingsovereenkomst onder meer de volgende onderwerpen opgenomen:

 • specificatie koop-/aanneemsom;
 • levering van de grond;
 • bedenktijd;
 • bouwtijd en bouwrente;
 • termijnregeling;
 • ontbindende voorwaarden;
 • wijzigingen tijdens de bouw;
 • opleveringsprocedure;
 • wettelijk opschortingrecht (5% regeling);
 • aansprakelijkheid bij bouwgebreken;
 • de toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling;
 • ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst;
 • geschillenbeslechting.

Afgeleide modelcontracten

Afhankelijk van de specifieke situatie worden er in de praktijk verschillende modelcontracten gehanteerd. Zo bestaan er bijvoorbeeld naast koop-/aannemingscontracten voor eengezinshuizen en appartementsrechten ook losse aannemingsovereenkomsten en koopovereenkomsten voor gereedgekomen woningen.

Laatste modellen op de website van SWK

In de praktijk zijn de modelcontracten aan veranderingen onderhevig en worden er, zoals hiervoor weergegeven, afgeleide modellen en aanvullende bepalingen gehanteerd. De laatste versies van de modelcontracten zijn altijd te raadplegen en te downloaden via de download-pagina.