Ingebruikname en onderhoud van de woning

De woning is opgeleverd wanneer het proces-verbaal van oplevering door partijen is ondertekend en de sleutels zijn overhandigd aan de koper. Het moment is aangebroken dat de woning in gebruik wordt genomen. De ondernemer verstrekt een informatiemap met gebruikshandleidingen van de verschillende technische installaties en allerlei adviezen over het gebruik en onderhoud van de woning. Goed onderhoud en voorkomen van problemen beginnen bij het op de juiste wijze schoonmaken en betrekken van de woning. Materialen en installaties hebben in het begin een speciale behandeling nodig om op de lange termijn goed te functioneren. Van belang is de bij oplevering verstrekte informatie goed te lezen, dat voorkomt problemen.

Om aanspraak te kunnen maken op de SWK-Garantie is het van belang de woning op juiste wijze te gebruiken en te onderhouden. Hieronder een paar tips.

Tips

Bouwvocht/bouwstof

De woning bevat bij de oplevering veel bouwvocht. Er moet rekening mee gehouden worden dat droging altijd leidt tot krimp (en dus scheurvorming) van de toegepaste bouwmaterialen. Ook kan er soms enige verkleuring van het spuitwerk ontstaan. Het is aan te bevelen om de eerste periode na oplevering overmatig te ventileren en, afhankelijk van het seizoen, gelijkmatig te stoken. Zet hiervoor overdag en ’s nachts de mechanische ventilatie in de hoogste stand en de verwarming op 18 á 20 °C.

Wand- en vloerafwerking

Het is af te raden om kort na de oplevering sierpleisters aan te brengen. Door droging en krimp van diverse bouwdelen, welke meerdere jaren voortduurt, zullen vrijwel altijd krimpscheuren ontstaan. Deze zetten zich door in de sierpleisters. Wanneer vloerafwerking wordt aangebracht, dient de leverancier of vloerenlegger daarvoor apart garantie te geven en zich te vergewissen of de juiste omstandigheden voor het aanbrengen van de vloerafwerking aanwezig zijn.

Schoonmaken

Een aantal belangrijke punten bij schoonmaken:

  • Alle onderdelen van de woning zijn nog “vers”. Wees daarom voorzichtig met agressieve schoonmaak- en/of schuurmiddelen. Vooral het schilderwerk en de voegen van het tegelwerk zijn nog kwetsbaar.
  • Omdat er nog een behoorlijke hoeveelheid bouwvocht aanwezig is, dient bij het schoonmaken niet te veel water te worden gebruikt.
  • Pas op met het gedeeltelijk afplakken van ruiten om inkijk tegen te gaan. Door het afplakken kunnen in het glas grote temperatuursverschillen optreden, met als risico een thermische breuk in het glas.

Andere aandachtspunten

  • Plaats kasten de eerste twee jaar niet strak tegen de muur. Dit in verband met vochtuittreding en de kans op schimmelvorming.
  • Reinigen van de filters en de kanalen van de warmte-terug-win (WTW- installatie is van groot belang voor het binnenklimaat. Gebruik de juiste filters en volg de instructies van de ondernemer of installateur. Reinig de ventielen 1x per jaar en de kanalen 1x per 5 jaar. Reinig gevelroosters. Het verdient aanbeveling om de eerste reinigingsbeurt eerder uit te voeren dan het genoemde jaar. Door de eigen werkzaamheden in de woning en de inrichting ervan ontstaat meer stof dat leidt tot een snellere vervuiling van de filters.
  • Als de woning een lage temperatuur verwarming met vloer- en/of wandverwarming heeft, moet u er rekening mee worden gehouden dat er gelijkmatig verwarmd wordt. Stel daarom slechts een beperkte temperatuurverlaging in voor de nacht en bij afwezigheid. Ook voor systemen met hogere watertemperaturen is het verstandig zo’n stookpatroon aan te houden. Als de massa van de woning teveel afkoelt, duurt het langer voordat de woning weer op temperatuur is. Gelijkmatige verwarming is in ieder geval goed voor een lagere energienota en voor het drogingsproces van de woning.
  • Beglazing moet aan de buitenzijde in de eerste periode frequent schoongemaakt worden om eventuele schade aan het glas door uittredende stoffen uit de gevelsteen te voorkomen.
  • Door het optreden van temperatuursverschillen kunnen deuren kromtrekken. Hierbij mogen echter geen hinderlijke gevolgen optreden.
  • Schilder- en kitwerk aan de binnenzijde van de gevelkozijnen hebben controle en onderhoud nodig. Eventueel condensvocht kan vanaf de binnenzijde van de beglazing via onthechte kitvoegen in het hout dringen. Daardoor kan het vochtpercentage in het kozijnhout te hoog worden. Controleer deze kitvoegen daarom regelmatig visueel op hun hechting.
  • Het overgrote deel van buitenbergingen en garages wordt uitgevoerd met halfsteens metselwerk of een gevelopbouw met houten delen. Door zo’n constructie is er tijdens het grootste deel van het jaar in de berging of garage een vochtig binnenklimaat. Dit soort ruimtes is dus niet geschikt voor de opslag van vochtgevoelige spullen. Behandeling met een waterafstotend middel aan de buitenzijde kan het binnenklimaat een beetje verbeteren. Het blijft echter een onverwarmde ruimte waar de luchtvochtigheid binnen meestal net zo hoog is als buiten.

Onderhoud

Ook een nieuwe koopwoning heeft onderhoud nodig. De ondernemer zal in de meeste gevallen bij de oplevering een handleiding voor de woning overhandigen, waarin een onderhoudsadvies is opgenomen. Vanwege mogelijke aanspraken op de SWK Garantie- en waarborgregeling is in de regeling omschreven dat gebreken en schade door verkeerd onderhoud van de woning of het woongebouw buiten de garantie vallen. De onderhoudsadviezen dienen nauwkeurig opgevolgd te worden. Dit om eventuele discussie over de garantieverstrekking te voorkomen.

Het is mogelijk dat de garantieplichtige ondernemer in het overhandigde onderhoudsadvies voorschrijft het noodzakelijke onderhoud door gespecialiseerde bedrijven te laten uitvoeren. Ook kan de ondernemer voorschrijven dat bij een klachtmelding de onderhoudsrapporten en nota’s moeten kunnen worden overlegd. Een goede organisatie van het onderhoud en de eventuele inschakeling van erkende bedrijven is dus van groot belang om aanspraak te kunnen blijven maken op garantie.