Doorverkoop woning

Artikel 6:159

Medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte.

  • 2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald.
  • 3. Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing.

Voor oplevering van de woning

Wanneer de woning wordt doorverkocht voordat de oplevering heeft plaatsgevonden, kan dit slechts geschieden met instemming van de ondernemer. De nieuwe koper krijgt na melding een nieuw certificaat van SWK.

Na oplevering van de woning

De rechten en plichten uit het waarborgcertificaat gaan bij doorverkoop van een woning na oplevering automatisch over op de nieuwe eigenaar.
De nieuwe eigenaar moet hierbij voldoen aan de definitie van de verkrijger als bedoeld in de SWK regeling. Er wordt geen nieuw waarborgcertificaat verstrekt. Bij een beroep op de garantie- en waarborg dient de nieuwe eigenaar zijn eigendom van de woning aan te tonen.