Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nieuwbouwwoningen kunnen alleen met NHG worden verkocht als er een waarborgcertificaat is afgegeven door een instelling met het keurmerk van de Stichting GarantieWoning. Aan de SWK GWR 2010 en GWR 2014 is dit keurmerk verleend.

Artikel 2.3 van de Voorwaarden & Normen van de NHG:

2.3 Aankoop nieuwbouwwoning
2.3.1 Voor de nieuwbouwwoning dient het waarborgcertificaat te zijn afgegeven door een instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend. De keurmerkhouders staan vermeld op: www.garantiewoning.nl.
2.3.2 In de aanhef of titel van de koop-/aannemingsovereenkomst dient de garantie- en waarborgregeling van de instelling aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend te zijn opgenomen.
2.3.3 Indien de verkoper van de nieuwbouwwoning een woningcorporatie (zijnde een toegelaten instelling conform de Woningwet) is, kan in plaats van het waarborgcertificaat worden volstaan met een afbouwgarantie van de woningcorporatie, mits de afbouwgarantie is vastgelegd in de koop-/aannemingsovereenkomst.
2.3.4 De kosten voor het verkrijgen in eigendom bestaan uit:
a. waarde van de woning (zie deel 1: definities)
b. een blijkens de koop-/aannemingsovereenkomst dan wel afzonderlijke overeenkomst overeengekomen eenmalige storting in een onderhoudsfonds ten behoeve van het (totale) toekomstig onderhoud van de woning;
2.3.5 De som van Norm 2.3.4 a. en b. mag niet meer bedragen dan de van toepassing zijnde kostengrens voor woningen (zie Norm 1.6.1).
2.3.6 Indien de grond reeds in eigendom is en de koopsom hiervan dus geen onderdeel uitmaakt van de koop-/aannemingssom, dient de som van Norm 2.3.4 a. te worden vermeerderd met de toenmalige koopsom van de grond conform de notariële akte van levering.
2.3.7 Voor alle meegefinancierde kosten geldt een depotverplichting (zie Artikel B5 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2018-2). Indien sprake is van inbreng van eigen middelen, dienen deze als eerste te worden aangewend voor de betaling van de eerste termijnen.

De volledige Voorwaarden & Normen 2018-2 voor verstrekking van de NHG kunt u downloaden via www.nhg.nl.